Fundacja powstała w pierwszej połowie 2016 roku. Celem Fundacji AQUA LIFE jest wspieranie, rozwój i promocja sportu wśród dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Garwolin.

Wśród naszych zadań są między innymi takie działania jak:

 • wspieranie, rozwój i promocja polskiego sportu dzieci i młodzieży oraz sportu powszechnego;
 • wspieranie, rozwój i promocja sportu i kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
 • upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • wspieranie działalności klubów sportowych w zakresie szkolenia młodych zawodników i rozwoju infrastruktury sportowej, rozwój oraz budowa infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży;
 • udzielanie pomocy materialnej klubom i organizacjom sportowym;
 • promocja klubów i organizacji sportowych;
 • wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integracja jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem w kierunku sportowym;
 • udzielanie pomocy materialnej sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej oraz zamieszkałych na terenach gmin wiejskich;
 • promocja młodych zawodników;
 • edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia;
 • prowadzenie działalności charytatywnej w zakresie kultury, sportu, pomocy społecznej,
 • ochrony zdrowia i opieki społecznej osób, w tym w szczególności dzieci i młodzieży;
 • promowanie i organizowanie wolontariatu;
 • upowszechnianie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, kultury fizycznej i sportu;
 • upowszechnianie krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • ochrona i promocja zdrowia.