STATUT FUNDACJI AQUA LIFE

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA AQUA LIFE, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
 • Zofię Annę Meloyan
 • Katarzynę Błachnio
 • Jolantę Wiesławę Niewczas

zwanymi dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Adama Piotra Ściocha w Kancelarii Notarialnej w Garwolinie (08-400), ul. Długa 12 w dniu 30 listopada 2015r.

 1. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Garwolin.

§ 4

 1. Fundację powołano na czas nieokreślony.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118).
 2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 3. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
 4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
 5. Fundacja może przystępować do spółek, stowarzyszeń i innych formacji społecznych.
 6. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 7

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji.

§ 8

Celami Fundacji są:

 1. wspieranie, rozwój i promocja polskiego sportu dzieci i młodzieży oraz sportu powszechnego;
 2. wspieranie, rozwój i promocja sportu i kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
 3. upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 4. wspieranie działalności klubów sportowych w zakresie szkolenia młodych zawodników i rozwoju infrastruktury sportowej, rozwój oraz budowa infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży;
 5. udzielanie pomocy materialnej klubom i organizacjom sportowym;
 6. promocja klubów i organizacji sportowych;
 7. wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integracja jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem w kierunku sportowym;
 8. udzielanie pomocy materialnej sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej oraz zamieszkałych na terenach gmin wiejskich;
 9. promocja młodych zawodników;
 10. edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia;
 11. prowadzenie działalności charytatywnej w zakresie kultury, sportu, pomocy społecznej,
 12. ochrony zdrowia i opieki społecznej osób, w tym w szczególności dzieci i młodzieży;
 13. promowanie i organizowanie wolontariatu;
 14. upowszechnianie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, kultury fizycznej i sportu;
 15. upowszechnianie krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży;
 16. ochrona i promocja zdrowia.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie, prowadzenie i finansowanie imprez o charakterze masowym;
 2. organizowanie, prowadzenie i finansowanie rozgrywek sportowych, turniejów sportowych, konkursów, oraz wyjazdowych form doskonalenia umiejętności sportowych i prozdrowotnych (m. in. obozy, kolonie, wymiany międzynarodowe, mecze), w tym organizowanych przez inne podmioty;
 3. dofinansowanie imprez o charakterze sportowym;
 4. czynny udział w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia sportowe krajowe oraz zagraniczne;
 5. organizowanie konferencji, seminariów, prelekcji i wykładów, szkoleń;
 6. szkolenie trenerów, organizowanie kursów dokształcających i podnoszących kwalifikacje;
 7. działania wydawnicze m.in. ulotki, plakaty, broszury informacyjne;
 8. nabywanie, budowę, rozbudowę, rozwój, użytkowanie, prowadzenie działań promocyjno – marketingowych ośrodków sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych oraz infrastruktury sportowej;
 9. prowadzenie kampanii i działań upowszechniających idee oraz wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport;
 10. inicjowanie, organizowanie, wspieranie przedsięwzięć na rzecz rozwoju i popularyzacji sportu;
 11. pomoc w realizacji projektów związanych z promocją kultury fizycznej i sportu, propagujących cele Fundacji;
 12. popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu oraz promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji;
 13. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celem Fundacji;
 14. nawiązanie współpracy z osobami (ambasadorami) Fundacji, którzy będą wspierać jej cele;
 15. współpraca międzynarodowa dotycząca celów Fundacji;
 16. Wspólne działania z organami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 10

 1. Dla zapewnienia bytu Fundacji, w tym realizacji jej celów statutowych, Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, działalność gospodarczą.
 2. Dochód z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
 3. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą godnie z obowiązującymi przepisami działalność gospodarczą w zakresie:
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji.

§ 12

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.500zł (dwa tysiące pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 13

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji,
 5. działalności gospodarczej,

§ 14

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Rozdział IV. Władze Fundacji.

§ 15

Zarząd Fundacji jest trzyosobowy w osobie Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów Zarządu Fundacji.

§ 16

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce pozostałych Fundatorów;
 2. choroby, ułomności powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
 3. nie wypełnianie obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok;
 4. nienależytego wypełniania funkcji członka;
 5. istotnego naruszenia postanowień statutu;
 6. skazania uprzednio lub następczo prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
 7. śmierci członka Zarządu.

§ 17

Do wyłącznej kompetencji Fundatorów należy:

 1. Ustalanie i zmiany Statutu Fundacji,
 2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 3. Decyzja o połączeniu Fundacji z inną Fundacją,
 4. Decyzja o likwidacji Fundacji.

§ 18

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną lub w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. W zakresie swoich właściwości Zarząd podejmuje uchwały. Uchwały Zarządu zapadają jednogłośnie. Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniu przy obecności wszystkich członków zarządu.
 5. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć Ambasadorzy Fundacji, którzy otrzymują informację o terminie posiedzenia.

§ 19

Kompetencje Zarządu Fundacji w zakresie kierowania działalnością Fundacji obejmują w szczególności:

 1. opracowanie wieloletniego planu działalności Fundacji;
 2. uchwalanie rocznego planu działalności Fundacji;
 3. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 4. realizację celów statutowych Fundacji;
 5. uchwalanie struktury organizacji Fundacji;
 6. sprawowanie Zarządu nad majątkiem Fundacji;
 7. decydowanie o każdorazowym przyjęciu subwencji, darowizny, zapisu lub spadku;
 8. ustalenia wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych do realizowania działalności statutowych;
 9. powoływanie i odwoływanie dyrektorów wyodrębnionych zakładów;
 10. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 11. sporządzanie budżetu Fundacji oraz sprawozdań finansowych z pracy Fundacji.

§ 20

Fundator, członkowie Zarządu Fundacji oraz członkowie rodzin wymienionych osób, nie mogą uczestniczyć w akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych bezpośrednio przez Fundację lub z jej udziałem, jeżeli efektem uczestnictwa byłaby partycypacja w puli nagród danej akcji, imprezy lub przedsięwzięcia albo osiągnięcie innych korzyści wynikających z tego uczestnictwa.

§ 21

 1. Zarząd powołuje Koordynatorów Fundacji w liczbie od dwóch do dwudziestu osób.
 2. Koordynatorzy Fundacji zajmują się wspieraniem działalność fundacji poprzez koordynację zadań koniecznych do realizacji celów Fundacji.
 3. Koordynatorzy Fundacji nie mają prawa głosu, są jedynie osobami wspierającym cele Fundacji.
 4. Koordynatorzy Fundacji powoływani są na dwuletnią kadencję przez Zarząd
  na podstawie uchwały.
 5. Członkostwo Koordynatora ustaje na skutek:
 1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu;
 2. śmierci koordynatora.

Rozdział V. Sposób Reprezentacji

§ 22

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa jednoosobowo Prezes Fundacji lub każdy Wiceprezes Fundacji.

Rozdział VI. Zmiana Statutu

§ 23

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Rozdział VII. Połączenie z inną fundacją.

§ 24

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 25

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział VIII. Likwidacja Fundacji.

§ 26

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 27

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 28

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 29

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.