Regulamin zawodów III Open Water

Regulamin III Mistrzostw Ziemi Garwolińskiej w pływaniu na wodach otwartych

I. Termin i miejsce zawodów:

Zawody odbędą się w niedzielę, 1 września 2018 r. (sobota) w Woli Rębkowskiej k. Garwolina przy ulicy Rekreacyjnej 1 na plaży Parku Wodnego „Mamut”.

II. Organizatorzy:

Fundacja Aqua Life, tel. 513 159 585, 663 147 047

III. Konkurencje i długości tras:

1. MINI – dystans około 250 m (limit czasu 10 minut)

Kategoria OPEN

2. FUN – dystans około 1500 m w piankach (limit czasu 45 minut)


a. Kategoria OPEN
b. Kategoria wiekowa 16-30 lat
c. Kategoria wiekowa 31-50 lat
d. Kategoria wiekowa powyżej 50 lat

3. PRO – dystans około 1500 m bez pianek (limit czasu 45 minut)


a. Kategoria OPEN
b. Kategoria wiekowa 16-30 lat
c. Kategoria wiekowa 31-50 lat
d. Kategoria wiekowa powyżej 50 lat

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii wiekowych tak, aby w każdej z nich znalazła się liczba zawodników przynajmniej równa trzy.
Wszystkie trasy oznakowane będą bojami. Nad bezpieczeństwem wszystkich zawodników czuwają ratownicy na łodziach wiosłowych i motorowych z obsadą ratowników.

IV. Przepisy techniczne

Zawodnicy biorący udział w zawodach mają prawo:

 1. pokryć ciało warstwą substancji zabezpieczających przed obniżeniem temperatury ciała w wodzie,
 2. używać okularów wodoszczelnych dla zabezpieczenia oczu przed działaniem wody,
 3. używać pianek pływackich/triatlonowych w kategorii SPRINT i FUN,
 4. wycofać się z zawodów podczas biegu na swoją prośbę lub polecenie ratownika (sędziego) zawodów na trasie.

Zawodnicy biorący udział w zawodach nie mogą:

 1. korzystać w czasie startu z płetw, rękawic oraz innego sprzętu ułatwiającego pływanie,
 2. domagać się, aby w czasie wyścigu towarzyszyły im na łodziach rodziny, trenerzy i inne postronne osoby,
 3. kontynuować zawodów stylem grzbietowym (przyjęcie pozycji na plecach i podniesienie ręki do góry jest sygnałem dla ratowników, że zawodnik potrzebuje pomocy).

Zawodnicy zobowiązani są do:

 1. podporządkowania się decyzjom Komisji Sędziowskiej, szczególnie w zakresie przestrzegania trasy wyścigu (pod sankcją dyskwalifikacji),
 2. startu w czepku pływackim dostarczonym przez organizatora,
 3. podpisania własnoręcznie oświadczenia stwierdzającego, że w wyścigu startuje się na własną odpowiedzialność i że nie będzie się wnosić żadnych pretensji do organizatorów w razie ewentualnego uszczerbku na zdrowiu, wynikłego ze startu w wyścigach – dotyczy dorosłych,
 4. dzieci i młodzież do 18 roku życia zobowiązani są do dostarczenia pisemnej zgody rodziców na udział w zawodach i oświadczenia o nie wnoszeniu pretensji do organizatorów zawodów w razie ewentualnego uszczerbku na zdrowiu.

V. Uczestnictwo

 1. Zgłoszenia do poszczególnych dyscyplin dokonują zawodnicy na stronie internetowej:

  https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4115

  oraz 1 września 2018 r. do godz. 10:00 w miejscu zawodów
 1. Organizator ustala limit zawodników na 80 w każdej konkurencji
 2. Uczestnicy miejscowi mogą zgłaszać udział w starcie do godz. 10:00 przed zawodami w namiocie organizacyjnym.
 3. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość uczestnika zawodów (uczniowie legitymacja szkolna).
 4. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, aczkolwiek organizator zaleca wcześniejszą konsultację lekarską stwierdzającą brak przeciwwskazań do uprawiania tego rodzaju sportu.
 5. Harmonogram zawodów:
10:00 Otwarcie biura zawodów
11:00 Odprawa techniczna
11:20 Start dystansu SPRINT
11:45 Start dystansów FUN i PRO
13:00 Dekoracja zwycięzców.

VI. Ubezpieczenie

Organizator nie zapewnia uczestnikom na czas trwania zawodów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz nieszczęśliwych wypadków (NW).

VII. Zasady finansowania

 1. Zawodników obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 30 złotych płatna na konto organizatora:Fundacja AQUA LIFE
  Bank PEKAO I O. w Garwolinie

  25 1240 2728 1111 0010 6909 6515 tytułem: OPENWATER Imię Nazwisko Rok urodzenia
  albo w przypadku wolnych miejsc w biurze zawodów,
 2. Organizatorzy fundują statuetki za zajęcie czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach OPEN oraz w kategoriach odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie są nagradzani w kategoriach wiekowych.

VIII. Biuro zawodów

Biuro zawodów mieścić się będzie w miejscu zawodów w namiocie organizatora obok miejsca startowego – czynne od godz. 10.00 do zakończenia zawodów.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania zawodów w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (burza, duża fala, temperatura wody poniżej 18°C). Wszelką korespondencję należy kierować na adres organizatora (punkt V regulaminu).
 2. Pobranie przez zawodnika numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku uchwyconego w trakcie zawodów do celów promocji kolejnych edycji zawodów, Parku Wodnego “Mamut” i Fundacji AquaLife.
 4. Protesty w formie pisemnej można będzie składać w biurze zawodów w terminie do 15 minut po zakończeniu zawodów.
 5. Wszelkie kwestie sporne dotyczące  zawodów rozstrzyga dyrektor zawodów, po konsultacji z sędzią głównym.
 6. Koszty osobowe (dojazdu, zakwaterowania, itp.) ponoszą uczestnicy.
 7. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 8. Regulamin może ulec zmianie.
 9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do dyrektora zawodów.
 10. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.
Tags: No tags

Comments are closed.